#شکار_دوربین عجیب اما واقعی 🙄 مراسم کلنگ زنی گود زورخانه کاخک بدون حضور حتی یک ورزشکار 🤔🤔🤔🤔 📸 #صبا_کاخک


#شکار_دوربین
عجیب اما واقعی
🙄 مراسم کلنگ زنی گود زورخانه کاخک بدون حضور حتی یک ورزشکار
🤔🤔🤔🤔
📸 #صبا_کاخک