🔹درصدد هستیم مردم بخاطر کاهش رفت وآمدها و از کار افتادگی به بخشداری کمتر مراجعه کنند و کارها را حتی الامکان بصورت تلفنی و تحت شبکه به انجام می رسانیم. 🔹بنیاد مسکن در خصوص تعیین محدوده برخی روستاها و… خیلی سخت گیری می کند ونارضایتی روستائیان را در پی دارد. 🔹برخی ادارات واقعا برای مردم‌مشکل […]

🔹درصدد هستیم مردم بخاطر کاهش رفت وآمدها و از کار افتادگی به بخشداری کمتر مراجعه کنند و کارها را حتی الامکان بصورت تلفنی و تحت شبکه به انجام می رسانیم.
🔹بنیاد مسکن در خصوص تعیین محدوده برخی روستاها و… خیلی سخت گیری می کند ونارضایتی روستائیان را در پی دارد.
🔹برخی ادارات واقعا برای مردم‌مشکل ایجاد می کنند و کارمردم را تسهیل نمی کنند.